Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Przyjaciół Ziemi w Łaziskach Górnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://sp4.laziska.pl/

 

Dane teleadresowe jednostki:

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Przyjaciół Ziemi
43-173 Łaziska Górne ul. Powstańców 6 tel. 32 7370117
Data publikacji strony internetowej: 01.09.2018 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 24.03.2021 r.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
– filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
-zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,
– zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

 

Ułatwienia na stronie internetowej

Strony podmiotowe posiadają następujące ułatwienia:
– możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
– podświetlane linki
– mapa strony – w górnej części ekranu
– wyróżnienie odnośników
– stron zawiera linki do dokumentów PDF

Data sporządzenia deklaracji 17.07.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny Szkoły Podstawowej nr 4 im. Przyjaciół Ziemi w Łaziskach Górnych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Ewa Sobczak
e-mail: szkola@sp4.laziska.pl
Telefon: 32 7370117

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.
Wejście do budynku Szkoły Podstawowej nr 4 im. Przyjaciół Ziemi w Łaziskach Górnych jest usytuowane od ul. Powstańców 6. Jest zadaszone i wykonane z kilku stopni schodowych. Z drugiej strony szkoły – od strony boiska jest wejście wykonane z kilku stopni schodowych
2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
W budynku szkoły korytarze, schody i balustrady schodów są zgodne z prawem budowlanym. W budynku nie ma wind, które umożliwiałyby osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe piętra szkoły.
3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
W budynku szkoły nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
4. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze szkoły.
5. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Przed głównym wejściem do szkoły wyznaczono 1 miejsce postojowe dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
6. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
7. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informacją należy zawrzeć.

Na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Przyjaciół Ziemi w Łaziskach Górnych nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne
Brak