Erasmus +

Nasza szkoła od 1 września 2020 roku realizuje projekt Erasmus + KA1 edukacja szkolna. Projekt będzie trwał do 31.03.2022 roku.  W konkursie w 2020 roku dofinansowanie programu Erasmus+ otrzymało 212 projektów w kraju, a 38 w województwie śląskim.

Nasze priorytety to:

  1. Podniesienie umiejętności językowych uczniów oraz uczestników szkoleń.
  2. Propagowanie idei uczenia się przez całe życie, wykorzystanie wiedzy i doświadczeń nauczycieli z innych krajów w zakresie stworzenia optymalnych warunków pracy dla dzieci, również tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  3. Pogłębienie wiedzy o różnorodnych systemach edukacji w Europie, doskonalenie umiejętności zarządzania placówką, wymiana doświadczeń z kadrą zarządzającą szkołami z innych krajów europejskich.
  4. Stosowanie najnowszych metod i technik komunikowania się oraz zaistnienie szkoły na międzynarodowych platformach internetowych, unowocześnienie placówki w zakresie wykorzystania innowacyjnych narzędzi ICT.
  5. Podniesienie motywacji wśród uczniów, rozwijanie innowacyjności i kreatywności poprzez stosowanie najnowszych technik i metod nauczania oraz optymalnej organizacji pracy w klasie, tak aby dotrzeć do indywidualnej jednostki.
  6. Poszerzanie horyzontów i światopoglądów, postawa tolerancji i otwartości wobec innych narodów.

Nadrzędnym celem naszej placówki jest podniesienie jakości pracy szkoły poprzez zastosowanie nowoczesnych metod nauczania, w tym nowoczesnej technologii. W dobie wszechobecnej cyfryzacji istotnym jest dostosowanie narzędzi dydaktycznych do zmieniającego się świata tak , aby zajęcia edukacyjne prowadzone były w sposób nowoczesny, na miarę XXI wieku. Głęboko wierzymy, iż nowoczesne metody i innowacyjne rozwiązania uatrakcyjnią proces dydaktyczny, a także wpłyną korzystnie na motywację i wyniki uczniów. Podniesienie kompetencji nauczycieli w bezpośredni sposób przełoży się na jakość pracy, a tym samym na efekty pracy, w związku z tym kluczowym jest, aby zadbać o ich rozwój osobisty w każdym aspekcie.

Przygotowując Europejski Plan Rozwoju, określiliśmy cele i potrzeby naszej placówki w obszarze europejskiej mobilności w sposób następujący:

Cel główny- podniesienie jakości pracy szkoły poprzez zastosowanie nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania we współpracy z europejskimi partnerami i w ramach wymiany, co wpłynie na zwiększenie motywacji uczniów oraz zwiększenie kompetencji językowych nauczycieli. Jednocześnie podniesione kompetencje językowe nauczycieli przyczynią się do zastosowania innowacji (CLIL), co wzbogaci ofertę edukacyjną szkoły i uatrakcyjni zajęcia.

W ramach projektu zaplanowano wizytę partnerską w szkole we Francji oraz dwa kursy wyjazdowe: z zakresu nowoczesnych technologii oraz kurs językowy z elementami CLIL

Całkowita kwota dofinansowania  – 18.893,00 EUR