Dostępność

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Przyjaciół Ziemi w Łaziskach Górnych prowadzi działalność w zakresie edukacji na poziomie szkoły podstawowej. Działalność ta wynika z obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu szkoły.
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Przyjaciół Ziemi w Łaziskach Górnych jest szkołą publiczną zapewniającą bezpłatne nauczanie. Cykl kształcenia w szkole trwa 8 lat.
Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Łaziska Górne, a nadzór pod względem pedagogicznym sprawuje Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Rybniku.

 

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Przyjaciół Ziemi w Łaziskach Górnych:
1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
2) umożliwia wszechstronne wychowanie i przygotowanie do obowiązków szkolnych;
3) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów;
4) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.