Rekrutacja


Do Szkoły Podstawowej nr 4 na rok szkolny 2019/2020 przyjmowane będą dzieci z rocznika 2012.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, przyjmowane są z urzędu. Rodzice zobowiązani są do pisemnego zgłoszenia swojego dziecka do szkoły obwodowej w terminie od 25 lutego do 22 marca 2019 r.

Zgłoszenie można odebrać w przedszkolu, w sekretariacie szkoły lub pobrać druk zamieszczony na stronie internetowej szkoły www.sp4.laziska.pl (pobierz).

 

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą zostać przyjęte na pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów, w miarę wolnych miejsc. Dla dzieci spoza obwodu jest prowadzone postępowanie rekrutacyjne:

  • od 3 czerwca do 6 czerwca br. do godz.15.00 – składanie wniosków przez rodziców dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  • 24 czerwca 2019 r. – wywieszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do kl.1.
  • 25 czerwca-26 czerwca 2019 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka do kl. 1 w postaci pisemnego oświadczenia.
  • 27 czerwca 2019 r. – wywieszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do kl.1.

Wniosek można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej (pobierz).

 

Rodzice, którzy chcą zapisać dziecko z do klasy 1 z rocznika 2013 do wniosku muszą dołączyć zaświadczenie o odbyciu rocznego przygotowania przedszkolnego lub opinię o gotowości szkolnej, wydaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną (jeśli dziecko nie uczęszczało do przedszkola).

 

Rekrutacja uczniów do liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół I stopnia na rok szkolny 2019/2020 zobacz

 

 

 

 

Zarządzenie Burmistrza w sprawie rekrutacji 2019/2020 pobierz

Załącznik nr 1 pobierz

Załącznik nr 2 pobierz